Garage Luuk Bosma VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen wij duidelijk aan geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder

Andere dat:

 1. wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 1. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt

 

Garage Luuk Bosma VOF is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Gebruik persoonsgegevens klanten / leveranciers.

 

Onze administratie verkrijgt bepaalde gegevens van U.

Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens

die rechtstreeks door u worden opgegeven.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Garage Luuk Bosma VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht/bestelling
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Garage Luuk Bosma VOF de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer
 3. Factuuradres
 4. Emailadres
 5. Betalingsgegevens
 6. Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Garage Luuk Bosma VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst/onderhoud, d.w.z. gedurende de periode dat auto bij ons in onderhoud is, inclusief de eventuele garantie op onderhoud en verkoop. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij anders is afgesproken.
 • Vervolgens alleen opgeslagen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens voor oproep APK

Persoonsgegevens voor oproep APK worden door Garage Luuk Bosma VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van klant d.m.v. sms contact

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het kenbaar maken van APK datum

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Garage Luuk Bosma de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer
 3. Factuuradres
 4. Emailadres
 5. Betalingsgegevens
 6. Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Garage Luuk Bosma VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat klant auto in onderhoud heeft.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prijsopgave, opdracht onderhoud en/of reparatie, informatie en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prijsopgave of geïnteresseerde worden door Garage Luuk Bosma verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van mail of gerichte persoonlijke ( telefonische)contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, contactformulier website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Garage Luuk Bosma de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. NAW gegevens
 2. Telefoonnummer
 3. Emailadres

Uw persoonsgegevens worden door Garage Luuk Bosma VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode die hieronder beschreven staat.

Via onze website bieden wij de mogelijkheid om afspraken, prijsopgave en vragen te stellen middel een contactformulier. Hierbij worden diverse gegevens gevraagd om uw vraag te behandelen.

U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt.

De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna worden uw gegevens verwijderd.

Bij prijsopgave/offerte, zullen uw gegevens twee maanden bewaard blijven. Daarna worden deze verwijderd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (Externe dienstverleners) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd) zoals

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Verzorgen klantenbestand en onderhoudshistorie.

Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Een voorbeeld hiervan is dat politie in het kader van een onderzoek (persoonsgegevens) bij ons opvraagt. In dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn verplicht deze gegevens

af te geven.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hiervoor (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Bijvoorbeeld derden die in opdracht werken voor Garage Luuk Bosma (bijv. schadebedrijven) of die onderdelen leveren voor reparatie auto, waarbij gegevens auto noodzakelijk zijn (kenteken en 0f chassisnummer)

Elke opvolger van het bedrijf of een deel daarvan.

Wij geven nooit persoonsgegevens aan derden waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Publicatie

Wij publiceren u klantgegevens niet.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kinnen niet garanderen dat deze deden op een betrouwbare manier of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden u aan de privacyverklaring te raadplegen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bewaartermijn

Garage Luuk Bosma VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 • Alle personen die namens Garage Luuk Bosma VOF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,  toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!